หน้าข่าว

เป็นวิทยากรชี้แจงข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

               วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการชี้แจงข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบข้อมูลแผนงาน/โครงการตามประเด็นนโยบาย “การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร” เพื่อให้การดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการการตรวจติดตาม การให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจราชการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของการตรวจราชการต่อไป ซึ่งการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลนที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery102511 EventGallery102512 EventGallery102513 EventGallery102514 EventGallery102515
  • EventGallery102511
  • EventGallery102512
  • EventGallery102513
  • EventGallery102514
  • EventGallery102515

รูปข่าว