หน้าข่าว

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน

วันที่ 28 มกราคม 2564

               วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  พร้อมด้วย นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ร่วมกับเทศบาลตำบลหล่ายงาว ในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2565 : เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่งาวเขตที่ 1 และ 2 ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำโขงส่วนที่2 (0209) ลุ่มน้ำหลัก แม่น้ำโขง (02) ณ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7EventGallery102337 EventGallery102331 EventGallery102332 EventGallery102333 EventGallery102334 EventGallery102335
  • EventGallery102337
  • EventGallery102331
  • EventGallery102332
  • EventGallery102333
  • EventGallery102334
  • EventGallery102335

รูปข่าว