หน้าข่าว

กรมการข้าว จัดงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2564 (ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564)

วันที่ 20 มกราคม 2564

กรมการข้าว จัดงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2564 (ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รูปข่าว