หน้าข่าว

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญุี่ปุ่น จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อห่วงโซ่มูลค่าอาหารในประเทศไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.05 น. ตามเวลาประเทศไทย

วันที่ 20 มกราคม 2564

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญุี่ปุ่น จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ผลกระทบของ COVID-19 ต่อห่วงโซ่มูลค่าอาหารในประเทศไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.05 น. ตามเวลาประเทศไทย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รูปข่าว