หน้าข่าว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564

               วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101980 EventGallery101981 EventGallery101982 EventGallery101983 EventGallery101984 EventGallery101985 EventGallery101986 EventGallery101987 EventGallery101988 EventGallery101989 EventGallery101990
 • EventGallery101980
 • EventGallery101981
 • EventGallery101982
 • EventGallery101983
 • EventGallery101984
 • EventGallery101985
 • EventGallery101986
 • EventGallery101987
 • EventGallery101988
 • EventGallery101989
 • EventGallery101990

รูปข่าว