หน้าข่าว

ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 มกราคม 2564

               วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการจัดทำงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายจ่ายของสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมธารทิพย์อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน
               ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะนำหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ โดยการเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงาน และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101976 EventGallery101977 EventGallery101978 EventGallery101979
  • EventGallery101976
  • EventGallery101977
  • EventGallery101978
  • EventGallery101979

รูปข่าว