หน้าข่าว

ประชุมชี้แจงกรอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้แทนสำนักงบประมาณ

วันที่ 13 มกราคม 2564

               วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้แทนสำนักงบประมาณ โดยมี หม่อมราชวงศ์ รณจักร จักรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงบประมาณ และคณะ นางสาวภัทราภรณ์โสเจยยะรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาการชี้แจงกรอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101959 EventGallery101955 EventGallery101956 EventGallery101958 EventGallery101960 EventGallery101961 EventGallery101962 EventGallery101963 EventGallery101964 EventGallery101965 EventGallery101966 EventGallery101967 EventGallery101968 EventGallery101969 EventGallery101970 EventGallery101971 EventGallery101972 EventGallery101973 EventGallery101974 EventGallery101975
 • EventGallery101959
 • EventGallery101955
 • EventGallery101956
 • EventGallery101958
 • EventGallery101960
 • EventGallery101961
 • EventGallery101962
 • EventGallery101963
 • EventGallery101964
 • EventGallery101965
 • EventGallery101966
 • EventGallery101967
 • EventGallery101968
 • EventGallery101969
 • EventGallery101970
 • EventGallery101971
 • EventGallery101972
 • EventGallery101973
 • EventGallery101974
 • EventGallery101975

รูปข่าว