หน้าข่าว

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์วารสารวิชาการ

วันที่ 14 มกราคม 2564

headerเว็บไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"header

         ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสาร "Unisearch Journal" ในรูปแบบออนไลน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้อ่านในการเข้าถึงบทความได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

เว็บไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal" 

รูปข่าว