หน้าข่าว

ประชุมรับฟังการชี้แจง “การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันที่ 11 มกราคม 2564

               วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมรับฟังการชี้แจง “การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทาง Facebook : Live NBT2HD โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
               การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
               1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีความต่อเนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยยังคงเป็นงบประมาณแบบขาดดุลในจำนวนที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อย่างปกติตามศักยภาพ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
               2) ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 4 ประเด็น ที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ประกอบด้วย ส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ SME การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) รวมทั้งความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนในแต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
               ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ จัดทำงบประมาณโดยการเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงาน และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101922 EventGallery101921 EventGallery101923 EventGallery101924 EventGallery101925 EventGallery101926 EventGallery101927 EventGallery101928 EventGallery101929 EventGallery101930 EventGallery101931 EventGallery101932 EventGallery101933 EventGallery101934 EventGallery101935 EventGallery101936
 • EventGallery101922
 • EventGallery101921
 • EventGallery101923
 • EventGallery101924
 • EventGallery101925
 • EventGallery101926
 • EventGallery101927
 • EventGallery101928
 • EventGallery101929
 • EventGallery101930
 • EventGallery101931
 • EventGallery101932
 • EventGallery101933
 • EventGallery101934
 • EventGallery101935
 • EventGallery101936

รูปข่าว