หน้าข่าว

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

                วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรุงเทพฯ
               การประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอภาพบรรยากาศการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 2 สาขา จำนวน 7 รางวัล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 1)รางวัลบริการเลิศรัฐ 2)รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ 3)รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดมุมมอง ปรับความคิด กับต้นแบบความสำเร็จภาครัฐ ดังนี้
               1. ผลงาน : การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ “ระดับดีเด่น” ปี พ.ศ. 2561 และรางวัลขยายผลมาตรฐานการบริการ “ระดับดีเด่น” ปี พ.ศ. 2563 โดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
               2. ผลงาน : ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ระดับดีเด่น” ปี พ.ศ. 2561 โดย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
               3. ผลงาน : วังม่วง-ปราสาทใต้ หมู่บ้านต้นแบบพิชิตความยากจน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ “ระดับดีเด่น” ปี พ.ศ. 2561 และผลงาน : พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง ปลูกมะขามเทศแก้จน ได้รับรางวัลประเภทร่วมใจแก้จน “ระดับดี” ปี พ.ศ. 2563 โดย นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101684 EventGallery101685 EventGallery101686 EventGallery101687 EventGallery101688 EventGallery101689 EventGallery101690 EventGallery101691 EventGallery101692 EventGallery101693 EventGallery101694 EventGallery101695 EventGallery101696 EventGallery101697 EventGallery101698
 • EventGallery101684
 • EventGallery101685
 • EventGallery101686
 • EventGallery101687
 • EventGallery101688
 • EventGallery101689
 • EventGallery101690
 • EventGallery101691
 • EventGallery101692
 • EventGallery101693
 • EventGallery101694
 • EventGallery101695
 • EventGallery101696
 • EventGallery101697
 • EventGallery101698

รูปข่าว