หน้าข่าว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

               วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทราบ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery101504 EventGallery101505 EventGallery101506 EventGallery101507 EventGallery101508 EventGallery101509 EventGallery101510 EventGallery101511 EventGallery101512
  • EventGallery101504
  • EventGallery101505
  • EventGallery101506
  • EventGallery101507
  • EventGallery101508
  • EventGallery101509
  • EventGallery101510
  • EventGallery101511
  • EventGallery101512

รูปข่าว