หน้าข่าว

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

               วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ การขับเคลื่อนระบบตลาดนำการผลิต การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับกรม และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ผู้อำนวยการสำนักแผนงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery101475 EventGallery101474 EventGallery101476 EventGallery101477 EventGallery101478 EventGallery101479 EventGallery101480 EventGallery101481 EventGallery101482 EventGallery101483 EventGallery101484 EventGallery101485 EventGallery101486 EventGallery101487 EventGallery101488 EventGallery101489
 • EventGallery101475
 • EventGallery101474
 • EventGallery101476
 • EventGallery101477
 • EventGallery101478
 • EventGallery101479
 • EventGallery101480
 • EventGallery101481
 • EventGallery101482
 • EventGallery101483
 • EventGallery101484
 • EventGallery101485
 • EventGallery101486
 • EventGallery101487
 • EventGallery101488
 • EventGallery101489

รูปข่าว