หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

วันที่ 04 ธันวาคม 2563

               วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันดินโลกครั้งที่ 7 ร่วมกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ กว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งในปี 2563 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก กำหนดหัวข้อการจัดงาน “Keep soil alive, protect soil biodiversity” โดยให้ความสำคัญของนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
               งานวันดินโลก ปี 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดิน การเสวนาเครือข่ายหมอดินอาสาเรื่องการพลิกฟื้นผืนดิน ฝ่าวิกฤตโควิด - 19 การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษา และต่อยอด การจัดการดินอย่างยั่งยืน ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแสดงระบบนิเวศดิน น้ำ ป่า และสิ่งมีชีวิตในดิน มีกิจกรรมของเยาวชน การประกวดโต้วาที การเล่านิทาน การประกวดวาดภาพชิงรางวัล นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และอื่นๆ อีกมากมาย
               ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า .. “เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ซึ่งเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันดินโลก เพื่อถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดิน และน้ำ จนเป็นรากฐานการผลิตที่มั่นคงของเกษตรกร นอกจากนี้ทรงศึกษา และพัฒนาด้านการจัดการดินด้วยวิธีการเรียบง่ายและประหยัด ที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติเองได้จวบจนรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและแนวพระราชดำริการทรงงานของพระบรมราชชนก อย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำพระราชดำริ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน การพัฒนาดิน น้ำ พืช ตลอดจนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขจัดความหิวโหยให้หมดไป”


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101223 EventGallery101196 EventGallery101197 EventGallery101198 EventGallery101199 EventGallery101200 EventGallery101201 EventGallery101202 EventGallery101203 EventGallery101204 EventGallery101205 EventGallery101206 EventGallery101207 EventGallery101209 EventGallery101210 EventGallery101211 EventGallery101212 EventGallery101213 EventGallery101214 EventGallery101215 EventGallery101216 EventGallery101217 EventGallery101218 EventGallery101219 EventGallery101220 EventGallery101221 EventGallery101222
 • EventGallery101223
 • EventGallery101196
 • EventGallery101197
 • EventGallery101198
 • EventGallery101199
 • EventGallery101200
 • EventGallery101201
 • EventGallery101202
 • EventGallery101203
 • EventGallery101204
 • EventGallery101205
 • EventGallery101206
 • EventGallery101207
 • EventGallery101209
 • EventGallery101210
 • EventGallery101211
 • EventGallery101212
 • EventGallery101213
 • EventGallery101214
 • EventGallery101215
 • EventGallery101216
 • EventGallery101217
 • EventGallery101218
 • EventGallery101219
 • EventGallery101220
 • EventGallery101221
 • EventGallery101222

รูปข่าว