หน้าข่าว

ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) จ.นครราชสีมา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

              นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “ภายในงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ภาคนิทรรศการ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชปณิธานการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) นิทรรศการโมเดล ดิน หิน แห่งประเทศไทย นิทรรศการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร สปก. ทองคา นิทรรศการฝนหลวง ตาราพระราชทาน ร.9 นิทรรศการทหารผลิตพันธุ์พืชดี นิทรรศการ Smart Tumbon ตอบโจทย์แก้จน และนิทรรศการไฮไลต์ของงาน นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพีคืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความหลากหลายทางชีวภาพในดินที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในดิน ทั้งที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ และที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทาหน้าที่ ต่างกันในกระบวนการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการดารงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ประชาชนได้เข้าชม อาทิเช่น การจัดการดินไม้ผลพืชไร่พืชหมุนเวียน ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างผสมผสานอย่างยั่งยืน หญ้าแฝกกาแพงที่มีชีวิต สวนเกษตรพอเพียงพ้นภัยโควิด ระบบนิเวศดินน้าป่าสัตว์อาศัย อนุรักษ์ดินและน้าสู่ความยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ สัมผัสใกล้ชิดจุลินทรีย์มีชีวิตในดิน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และยังมีจุดเช็คอิน ดินโลกปี 63 ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ได้แก่ Landmark วันดินโลกสัญลักษณ์ลูกโลก World Soil Day ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุ่งทานตะวัน เหลืองสะพรั่งหันตามตะวัน ประติมากรรมถ้าดิน หินงอก ทุ่งปอเทือง ชูดอกเหลือง หยั่งรากตรึงปุ๋ย ซุ้มไม้เลื้อย ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แนวขั้นบันได กิจกรรมที่สาคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในวันดินโลกปี 2563 คือ การจัดเสวนาวิชาการ ซึ่งเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) และยังมีศูนย์ฝึกเกษตร สร้างอาชีพมั่นคงและมั่งคั่ง ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาดูงาน ทั้งด้านปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน สูตรพิเศษสร้างอาชีพ ด้านการแยกขยายเชื้อจุลินทรีย์จากแหล่งธรรมชาติ สร้างดินให้มีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ด้านระบบน้า ระบบปุ๋ย ต้นทุนต่า ผลตอบแทนยาว ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เข้าสู่ Smart Agriculture นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมร่วมเล่านิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน การเดิน Trail ดินโลก 63 การประกอบอาหาร ขนม พื้นบ้าน และการจาหน่ายสินค้า Otop ของดีประจาเมือง และอาหารอร่อย และภายในงานจะมีบริการรถพ่วงรับส่ง พร้อมมัคคุเทศก์ และวิทยากรเพื่อนาประชาชน ทุกท่านเที่ยวชมอย่างจุใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา”                
               จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences–IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลกตามข้อเสนอ ของประเทศไทย ส่งผลให้วันดินโลก ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสาคัญนี้ ด้าน FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสาคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จากัดอยู่เพียงแต่ กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น ด้วยเล็งเห็นว่า ทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้า รวมถึงวัตถุดิบสาหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น และดินเมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรมไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงมีความจาเป็นในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาดินอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
               ในการจัดกิจกรรมวันดินโลกนั้น กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสาคัญ ที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือส่งผลต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก โดยประเทศต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรดิน สาหรับวันดินโลกในปี 2563 นี้ GSP ได้กำหนดหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เน้นความสาคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือและสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อป้องกัน และลดการชะล้างพังทลายของดิน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมกับเครือข่ายดังที่กล่าวมาแล้ว ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากรดิน ตามศาสตร์พระราชาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
               


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101094 EventGallery101092 EventGallery101093 EventGallery101095 EventGallery101096 EventGallery101097 EventGallery101098 EventGallery101099 EventGallery101100 EventGallery101101 EventGallery101102
 • EventGallery101094
 • EventGallery101092
 • EventGallery101093
 • EventGallery101095
 • EventGallery101096
 • EventGallery101097
 • EventGallery101098
 • EventGallery101099
 • EventGallery101100
 • EventGallery101101
 • EventGallery101102

รูปข่าว