หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 3/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

               วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 3/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. การวางแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยในแต่ละภูมิภาคในรูปแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของกรมฯ
               2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 เห็นชอบการจัดประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2653 เมื่อวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 และถ่ายทอดการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด 6 สาขา ผ่านระบบ Video Conference ไปยัง สพข. 12 เขต และการบริหารระบบงานวิจัยที่เสนอของบประมาณผ่านหน่วยงานทุนวิจัย Program Management Unit (PMU) 9 ขั้นตอน
               3. ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน 6 กลยุทธ์ และแผนแม่บทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน
               4. การจัดสรรงบประมาณแผนงานวิจัยปี 2564 เพื่อจัดสรรงบอำนวยการสนับสนุนงานวิจัยปี 2564 และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน (วจ.3)


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101090 EventGallery101082 EventGallery101083 EventGallery101084 EventGallery101085 EventGallery101086 EventGallery101087 EventGallery101088 EventGallery101089 EventGallery101091
  • EventGallery101090
  • EventGallery101082
  • EventGallery101083
  • EventGallery101084
  • EventGallery101085
  • EventGallery101086
  • EventGallery101087
  • EventGallery101088
  • EventGallery101089
  • EventGallery101091

รูปข่าว