หน้าข่าว

รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

               วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เกษตรกร ในการศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมด้านการเกษตรต่อไป ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
               ในการนี้  ได้กราบบังคมทูลนำเสนอข้อมูลทรัพยากรดิน แปลงโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ค่ายนเรศวร โดยดำเนินการในพื่นที่ 8 ไร่ ประกอบไปด้วย 1) การปรับปรุงดิน ทำการปลูกปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน 2) ใส่ปุ๋ยหมัก เพิ่มธาตุอาหารและปรับโครงสร้างดิน และ 3) การปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายดิน เก็บความชุ่มชื้นของดิน รวมถึงเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101070 EventGallery101057 EventGallery101058 EventGallery101059 EventGallery101060 EventGallery101061 EventGallery101062 EventGallery101063 EventGallery101064 EventGallery101065 EventGallery101066 EventGallery101067 EventGallery101068 EventGallery101069 EventGallery101071 EventGallery101072 EventGallery101073 EventGallery101074 EventGallery101075 EventGallery101076 EventGallery101077 EventGallery101078 EventGallery101079 EventGallery101080
 • EventGallery101070
 • EventGallery101057
 • EventGallery101058
 • EventGallery101059
 • EventGallery101060
 • EventGallery101061
 • EventGallery101062
 • EventGallery101063
 • EventGallery101064
 • EventGallery101065
 • EventGallery101066
 • EventGallery101067
 • EventGallery101068
 • EventGallery101069
 • EventGallery101071
 • EventGallery101072
 • EventGallery101073
 • EventGallery101074
 • EventGallery101075
 • EventGallery101076
 • EventGallery101077
 • EventGallery101078
 • EventGallery101079
 • EventGallery101080

รูปข่าว