หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

               วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ร่างกลยุทธ์และแนวทางงานวิจัยและนวัตกรรม และพิจารณาข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) เสนอของบประมาณ ปี 2565
               2. การจัดสรรงบประมาณแผนงานวิจัย ปี 2565 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการดินและที่ดิน 2) กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นปัญหาวิกฤติของประเทศ (COVID-19 / ภัยแล้ง / น้ำท่วม) และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2565


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101040 EventGallery101041 EventGallery101042 EventGallery101043 EventGallery101044 EventGallery101045 EventGallery101046 EventGallery101047 EventGallery101048 EventGallery101049 EventGallery101050 EventGallery101051 EventGallery101052 EventGallery101053 EventGallery101054 EventGallery101055
 • EventGallery101040
 • EventGallery101041
 • EventGallery101042
 • EventGallery101043
 • EventGallery101044
 • EventGallery101045
 • EventGallery101046
 • EventGallery101047
 • EventGallery101048
 • EventGallery101049
 • EventGallery101050
 • EventGallery101051
 • EventGallery101052
 • EventGallery101053
 • EventGallery101054
 • EventGallery101055

รูปข่าว