หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

               วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 703/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
               2. แผนปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรมพัฒนาที่ดิน รอบการประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery101022 EventGallery101020 EventGallery101021 EventGallery101023 EventGallery101024 EventGallery101025 EventGallery101026 EventGallery101027 EventGallery101028 EventGallery101029 EventGallery101030 EventGallery101031 EventGallery101032 EventGallery101033 EventGallery101034 EventGallery101035 EventGallery101036 EventGallery101037 EventGallery101038 EventGallery101039
 • EventGallery101022
 • EventGallery101020
 • EventGallery101021
 • EventGallery101023
 • EventGallery101024
 • EventGallery101025
 • EventGallery101026
 • EventGallery101027
 • EventGallery101028
 • EventGallery101029
 • EventGallery101030
 • EventGallery101031
 • EventGallery101032
 • EventGallery101033
 • EventGallery101034
 • EventGallery101035
 • EventGallery101036
 • EventGallery101037
 • EventGallery101038
 • EventGallery101039

รูปข่าว