หน้าข่าว

ประชุมปรึกษาหารือนอกรอบ “การปรับโครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน” โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลาง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

               วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือนอกรอบ “การปรับโครงสร้างกรมพัฒนาที่ดิน”  โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลาง  ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน  นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร  และผู้อำนวยการกอง/สำนัก  ส่วนกลาง  ณ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
               การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างของหน่วยงานส่วนกลางกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน
               และเวลา 13.30 น. ประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery101015 EventGallery101016 EventGallery101017 EventGallery101018 EventGallery101019
  • EventGallery101015
  • EventGallery101016
  • EventGallery101017
  • EventGallery101018
  • EventGallery101019

รูปข่าว