หน้าข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์ CESRA”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

               วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์ CESRA” โดยมีนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
               นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) ภายใต้แผนงานของ Asia/Global Soil Partnership (ASP/GSP) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดย CESRA ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย สำหรับการพัฒนางานวิจัยดิน ตามลำดับความสำคัญของปัญหาในภูมิภาคนี้ โดยเน้นถึงการจัดการดินอย่างยั่งยืน และความมั่นคงทางด้านอาหาร
               การประชุมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FAO-RAP) และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้โครงการ “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน” เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ASP, ศูนย์ CESRA และงานวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศ ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ในภูมิภาค เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานและกำหนดแผนปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญตามที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคของ ASP และในแผนการดำเนินงานระดับโลกของ GSP ต่อไป


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery101013 EventGallery100996 EventGallery100997 EventGallery100998 EventGallery100999 EventGallery101000 EventGallery101001 EventGallery101002 EventGallery101003 EventGallery101004 EventGallery101005 EventGallery101006 EventGallery101007 EventGallery101008 EventGallery101009 EventGallery101010 EventGallery101011 EventGallery101012
 • EventGallery101013
 • EventGallery100996
 • EventGallery100997
 • EventGallery100998
 • EventGallery100999
 • EventGallery101000
 • EventGallery101001
 • EventGallery101002
 • EventGallery101003
 • EventGallery101004
 • EventGallery101005
 • EventGallery101006
 • EventGallery101007
 • EventGallery101008
 • EventGallery101009
 • EventGallery101010
 • EventGallery101011
 • EventGallery101012

รูปข่าว