หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [17 พฤศจิกายน 2563]

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


            รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
         

รูปข่าว