หน้าข่าว

ร่วมเปิด นิทรรศการ ๙ ใน ๙ สิ่งสัมพันธ์ฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

               วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมเปิด "นิทรรศการ ๙ ใน ๙ สิ่งสัมพันธ์ฝนหลวง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563" ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ตลอดจนเผยแพร่โครงการฝนหลวง ผลงานภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อีกทั้งมีการมอบรางวัลการประกวดภาพจิตรกรรม ประจำปี 2563 ในหัวข้อ ฝนหลวง สืบสาน รักษาต่อยอด การฉายภาพยนต์ ๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมถึงการชิม ช้อป ของอร่อยในแต่ละภาค ลองมาให้ลิ้มลองอีกด้วย


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery100900 EventGallery100898 EventGallery100899 EventGallery100901 EventGallery100902 EventGallery100903 EventGallery100904 EventGallery100905
  • EventGallery100900
  • EventGallery100898
  • EventGallery100899
  • EventGallery100901
  • EventGallery100902
  • EventGallery100903
  • EventGallery100904
  • EventGallery100905

รูปข่าว