หน้าข่าว

ประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot)

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563

               วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล AI Chatbot (Bot Admin) ประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) "คุยกับน้องดินดี" สัญจรไปยังหน่วยงานเจ้าภาพข้อมูล โดยเริ่มจาก กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมของหน่วยงาน เพื่อรวบรวมประเด็นคำถามจาก กอง/สำนัก เข้าสู่ระบบ AI Chatbot และตรวจสอบผลคำตอบจาก Bot ว่ามีความถูกต้องตรงประเด็นกับคำถามหรือไม่ รวมถึงการสรุปประเด็นคำถามและชุดคำตอบที่ Bot ไม่เข้าใจแจ้งให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทราบ เพื่อจัดหาคำตอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่จะนำมาพัฒนา Model ใหม่ในกระบวนการ Machine Learning และการ Train AI Chatbot ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ


รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


EventGallery100867 EventGallery100865 EventGallery100866 EventGallery100868 EventGallery100869 EventGallery100870 EventGallery100871 EventGallery100872 EventGallery100873 EventGallery100874 EventGallery100875 EventGallery100876 EventGallery100877 EventGallery100878 EventGallery100879 EventGallery100880
 • EventGallery100867
 • EventGallery100865
 • EventGallery100866
 • EventGallery100868
 • EventGallery100869
 • EventGallery100870
 • EventGallery100871
 • EventGallery100872
 • EventGallery100873
 • EventGallery100874
 • EventGallery100875
 • EventGallery100876
 • EventGallery100877
 • EventGallery100878
 • EventGallery100879
 • EventGallery100880

รูปข่าว