หน้าข่าว

ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันดินโลก ปี 2563

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563

                วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันดินโลก ปี 2563 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านอำนวยการงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery100723 EventGallery100724 EventGallery100725 EventGallery100726 EventGallery100727
  • EventGallery100723
  • EventGallery100724
  • EventGallery100725
  • EventGallery100726
  • EventGallery100727

รูปข่าว