หน้าข่าว

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563

                วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำเล่มรายงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล หัวข้อที่ให้ความรู้ประกอบด้วย
               1. บทนำ/การดำเนินงาน/ข้อสังเกต
               2. การรวบรวมและสืบค้นข้อมูล (Data Gathering)
               3. กรอบแนวคิด DPSIR
               4. การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Rural Appraisal)
               5. การจัดชั้นความเหมาะสม (Land Evaluation)
               6. การวางแผนการใช้ที่ดิน (Landuse Planning)
               7. การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน (Formulate Plan)
               8. การนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan)


รายงาน/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery100716 EventGallery100717 EventGallery100718 EventGallery100719 EventGallery100720 EventGallery100721 EventGallery100722
  • EventGallery100716
  • EventGallery100717
  • EventGallery100718
  • EventGallery100719
  • EventGallery100720
  • EventGallery100721
  • EventGallery100722

รูปข่าว