หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
               การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 และติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดงานและงบประมาณสำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 รวมทั้งพิจารณา (ร่าง) แผนกิจกรรมวันดินโลกเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 โดยได้เน้นในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับสภาพภูมิทัศน์ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันดินโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery100320 EventGallery100321 EventGallery100322 EventGallery100323 EventGallery100324 EventGallery100325 EventGallery100326 EventGallery100327 EventGallery100328 EventGallery100329 EventGallery100330 EventGallery100331 EventGallery100332 EventGallery100333 EventGallery100334 EventGallery100335 EventGallery100336
 • EventGallery100320
 • EventGallery100321
 • EventGallery100322
 • EventGallery100323
 • EventGallery100324
 • EventGallery100325
 • EventGallery100326
 • EventGallery100327
 • EventGallery100328
 • EventGallery100329
 • EventGallery100330
 • EventGallery100331
 • EventGallery100332
 • EventGallery100333
 • EventGallery100334
 • EventGallery100335
 • EventGallery100336

รูปข่าว