หน้าข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

วันที่ 06 ตุลาคม 2563

               วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ของกรมฯ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาฯ) รวมทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้การใช้งานระบบฯ ในรูปแบบใหม่ที่ ทันเวลา โปร่งใส ลดต้นทุน ติดตามและสืบค้นได้ สามารถสร้างหนังสือราชการและรองรับการลงนามลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และผู้บริหารสามารถลงนามคำสั่งการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีระบบแจ้งเวียนหนังสือ และระบบติดตามเส้นทางการรับ-ส่ง หนังสือ โดยใช้งานผ่าน Web Application และ Mobile Application (iOS, Android) นอกจากนี้ ระบบฯ ยังรองรับการเชื่อมโยงการรับ-ส่ง หนังสือกับหน่วยงานภายนอก ตามมาตรฐาน TH e-GIF Version 2.0 โดยมี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานส่วนภูมิภาคประชุมผ่านระบบ Video Conference  และระบบ Web Conference

รายงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery100188 EventGallery100189 EventGallery100190 EventGallery100191 EventGallery100192 EventGallery100193 EventGallery100194 EventGallery100195 EventGallery100196 EventGallery100197 EventGallery100198 EventGallery100199 EventGallery100200 EventGallery100201 EventGallery100202 EventGallery100203 EventGallery100204 EventGallery100205 EventGallery100206 EventGallery100214
 • EventGallery100188
 • EventGallery100189
 • EventGallery100190
 • EventGallery100191
 • EventGallery100192
 • EventGallery100193
 • EventGallery100194
 • EventGallery100195
 • EventGallery100196
 • EventGallery100197
 • EventGallery100198
 • EventGallery100199
 • EventGallery100200
 • EventGallery100201
 • EventGallery100202
 • EventGallery100203
 • EventGallery100204
 • EventGallery100205
 • EventGallery100206
 • EventGallery100214

รูปข่าว