หน้าข่าว

ร่วมงานแถลงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ

วันที่ 30 กันยายน 2563

               วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมงานแถลงนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ ชูนโยบาย 3 S ได้แก่ 1) ความปลอดภัยของอาหาร 2) ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ 3) ความยั่งยืนของภาคการเกษตร แก่คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวม 62 ประเทศ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ใจความว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต่อยอดและปรับเปลี่ยนจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องเกษตรกรในทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่ สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ซึ่งมีกรอบการทำงานในการขับเคลื่อนร่วมกันใน 3 ด้าน หรือที่เรียกว่า 3 S คือ ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคการเกษตร”
               ดร.เฉลิมชัย เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจะร่วมมือกับทุกประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในทุกกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน หรือส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะไม่หยุดยั้งที่จะเดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรของไทยให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในสายตาโลก พร้อมเคียงข้าง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมก้าวเดินร่วมกันในทุก ๆ สถานการณ์ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกรไทย และความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก”


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery100142 EventGallery100138 EventGallery100139 EventGallery100140 EventGallery100141 EventGallery100143 EventGallery100144 EventGallery100145 EventGallery100146 EventGallery100147 EventGallery100148 EventGallery100149 EventGallery100150 EventGallery100151
 • EventGallery100142
 • EventGallery100138
 • EventGallery100139
 • EventGallery100140
 • EventGallery100141
 • EventGallery100143
 • EventGallery100144
 • EventGallery100145
 • EventGallery100146
 • EventGallery100147
 • EventGallery100148
 • EventGallery100149
 • EventGallery100150
 • EventGallery100151

รูปข่าว