หน้าข่าว

คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายฯ ให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วันที่ 23 กันยายน 2563

          คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้จัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายฯ ให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://lis.parliament.go.th/law/

รูปข่าว