หน้าข่าว

เปิดการอบรมการประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool®

วันที่ 14 กันยายน 2563

               วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและสถาบัน IRD ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool®” พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
               ทางด้าน นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า “ในการประเมินคุณภาพดิน โดยทั่วไปสามารถทำได้โดยการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลานานในการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน สถาบันวิจัย IRD และสถาบันวิจัย CIRAD ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาและรวบรวมชุดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพดิน และใช้ชื่อว่า Biofunctool® เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยวิธีการประเมินคุณภาพดินที่สามารถทำได้โดยง่าย จำนวน 10 วิธีการ เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพดินทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพโดยพิจารณาจากหน้าที่หลักของดิน ต่อการเจริญเติบโตของพืช
               ดังนั้น การนำชุดเครื่องมือ Biofunctool® มาใช้ในการประเมินคุณภาพดินนั้น จึงเป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีราคาไม่แพงจนเกินไป ใช้ระยะเวลาไม่นานในการวิเคราะห์ ตลอดจนมีเครื่องมือบางอย่างที่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ทันทีในแปลงเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในการวิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน”
               สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “การประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool®” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการในการใช้ชุดเครื่องมือ Biofunctool® แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินระหว่างนักวิจัยชาวต่างชาติและนักวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ทั้งเพื่อการดำเนินงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรต่อไป

รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 


 

EventGallery99969 EventGallery99970 EventGallery99971 EventGallery99972 EventGallery99973 EventGallery99974 EventGallery99975 EventGallery99976 EventGallery99977 EventGallery99978
  • EventGallery99969
  • EventGallery99970
  • EventGallery99971
  • EventGallery99972
  • EventGallery99973
  • EventGallery99974
  • EventGallery99975
  • EventGallery99976
  • EventGallery99977
  • EventGallery99978

รูปข่าว