หน้าข่าว

ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2563

               วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้แทนกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับสนับสนุนสถานีพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ประกอบด้วยข้อมูลชุดดิน สมบัติดิน ความเหมาะสมของที่ดิน การใช้ที่ดิน การจัดการดินและพืช แผนที่รายแปลง และขอบเขตป่าไม้ถาวร ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery99956 EventGallery99957 EventGallery99958 EventGallery99959
  • EventGallery99956
  • EventGallery99957
  • EventGallery99958
  • EventGallery99959

รูปข่าว