หน้าข่าว

ประชุมสามัญประจำปี 2563 สมาคมดินโลก

วันที่ 11 กันยายน 2563

               วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 สมาคมดินโลก พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น
               การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นตามข้อบังคับของสมาคมดินโลก ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสมาคมโลก ต้องจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมหลัง COVID-19 และการเตรียมรับมือ” โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก และได้รับทราบคำสั่งสมาคมดินโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวิ่งการกุศล, แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสมาคมดินโลก และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อส่งประกวดรางวัลด้านทรัพยากรดินของ FAO ปี 2563 การรายงานผลการดำเนินงานในปี 2562 และการดำเนินงานในปี 2563 รายงานงบการเงินของสมาคมดินโลก รายงานข้อบังคับของสมาคมดินโลก (ฉบับแก้ไข) รวมทั้งพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม หมวดที่ 4 ข้อ 26


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery99933 EventGallery99932 EventGallery99934 EventGallery99935 EventGallery99936 EventGallery99937 EventGallery99938 EventGallery99939 EventGallery99940 EventGallery99941 EventGallery99942 EventGallery99943 EventGallery99944 EventGallery99945 EventGallery99946 EventGallery99947 EventGallery99948 EventGallery99949
 • EventGallery99933
 • EventGallery99932
 • EventGallery99934
 • EventGallery99935
 • EventGallery99936
 • EventGallery99937
 • EventGallery99938
 • EventGallery99939
 • EventGallery99940
 • EventGallery99941
 • EventGallery99942
 • EventGallery99943
 • EventGallery99944
 • EventGallery99945
 • EventGallery99946
 • EventGallery99947
 • EventGallery99948
 • EventGallery99949

รูปข่าว