หน้าข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกำลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

               วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกำลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
               การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการวางแผนกำลังคน รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนกำลังคนและการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความพร้อมในการดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery99745 EventGallery99740 EventGallery99741 EventGallery99742 EventGallery99743 EventGallery99744 EventGallery99746 EventGallery99747 EventGallery99748 EventGallery99749 EventGallery99750
 • EventGallery99745
 • EventGallery99740
 • EventGallery99741
 • EventGallery99742
 • EventGallery99743
 • EventGallery99744
 • EventGallery99746
 • EventGallery99747
 • EventGallery99748
 • EventGallery99749
 • EventGallery99750

รูปข่าว