หน้าข่าว

ต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.)

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

               วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.) นำโดยพันเอกณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศอญ.จอส.พันเอกสิโรตม์ ทศานนท์ ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศอญ.จอส. นายเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และนายปิยพงศ์ เผ่าวณิช ผู้ประสานงาน ศอญ.จอส. เพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่ระดับนานาชาติ โดยมีกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน และกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดาริ กองแผนงาน ร่วมให้ข้อมูล


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99697 EventGallery99698 EventGallery99699 EventGallery99700 EventGallery99701 EventGallery99702 EventGallery99703 EventGallery99704 EventGallery99705 EventGallery99706
  • EventGallery99697
  • EventGallery99698
  • EventGallery99699
  • EventGallery99700
  • EventGallery99701
  • EventGallery99702
  • EventGallery99703
  • EventGallery99704
  • EventGallery99705
  • EventGallery99706

รูปข่าว