หน้าข่าว

เปิดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS” รุ่นที่ 2 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการตรวจประเมินฟาร์ม ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS (Participatory Guarantee Systems) และให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรอินทรีย์และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ในรุ่นที่ 2 นี้ประกอบไปด้วย มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์จาก 8 สถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จำนวน 45 คน
               ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรมีความพร้อมและเต็มใจเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยตรวจรับรองได้เพราะมีค่าตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตที่มีรายได้น้อย กรมฯ จึงมีแผนงานโครงการที่จะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นของกลุ่มในการพัฒนาภายใต้นโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563หลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS” กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ได้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้น รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินฟาร์มในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถทำหน้าที่พี่เลี้ยงและร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการ PGS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery99667 EventGallery99666 EventGallery99668 EventGallery99669 EventGallery99670 EventGallery99671 EventGallery99672 EventGallery99673 EventGallery99674
  • EventGallery99667
  • EventGallery99666
  • EventGallery99668
  • EventGallery99669
  • EventGallery99670
  • EventGallery99671
  • EventGallery99672
  • EventGallery99673
  • EventGallery99674

รูปข่าว