หน้าข่าว

งานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service)

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

headerงานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service)header

         สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมงานบริการออนไลน์ของภาครัฐทั้งหมด 280 งานบริการ ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถเข้าถึงงานบริการออนไลน์ของภาครัฐได้ในที่เดียว

         เว็บไซต์รวมงานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service) 280 งานบริการ


งานบริการออนไลน์ภาครัฐ (Government e-Service) ของกรมพัฒนาที่ดิน

         ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

         ขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

         ขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

รูปข่าว