หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 06 สิงหาคม 2563

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [6 สิงหาคม 2563]


            รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

           ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
           ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


*หมายเหตุ* ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุนสัณฐานดิน) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน มีผู้สมัครสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบและกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการส่งวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณวุฒิ และเมื่อผลการพิจารณาเป็นประการใด กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งดังกล่าวในภายหลังต่อไป

รูปข่าว