หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานด้านผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 03 สิงหาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802

               การประชุมในครั้งนี้ ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดผลงานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดินปี 2563 การส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าประกวด รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ และคณะทำงานได้พิจารณารายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดการดำเนินงาน ปี 2562 และรายงานฉบับสมบูรณ์ (วจ.3) โครงการวิจัย ที่สิ้นสุด ปี 2562 ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานด้านวิชาการ ได้สรุปจำแนกเป็น 6 สาขาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 66 โครงการ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99451 EventGallery99452 EventGallery99453 EventGallery99454 EventGallery99455 EventGallery99456 EventGallery99457 EventGallery99458 EventGallery99459 EventGallery99460
  • EventGallery99451
  • EventGallery99452
  • EventGallery99453
  • EventGallery99454
  • EventGallery99455
  • EventGallery99456
  • EventGallery99457
  • EventGallery99458
  • EventGallery99459
  • EventGallery99460

รูปข่าว