หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

               วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการ สพข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เพื่อรับทราบ ความคืบหน้าการเสนอของบประมาณ ปี 2564 การจัดทำข้อเสนอการวิจัย ปี 2565 และความก้าวหน้าเตรียมการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
ที่ประชุมได้พิจารณา การดำเนินงานโครงการวิจัยของหน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดิน การประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 ซึ่งมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 รวมทั้งการบริหารระบบงานวิจัยที่เสนอของบประมาณผ่านหน่วยงานทุนวิจัย Program Management Unit (PMU)

               จากนั้น เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรับทราบ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กรมพัฒนาที่ดิน และสรุปข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

               ที่ประชุมได้พิจารณา แนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาการดำเนินงาน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินกำหนดรูปแบบการดำเนินงานปรับปรุงเกษตรทฤษฎีใหม่ และ(ร่าง) TOR กลาง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งงบประมาณโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99445 EventGallery99446 EventGallery99447 EventGallery99448 EventGallery99449 EventGallery99450
  • EventGallery99445
  • EventGallery99446
  • EventGallery99447
  • EventGallery99448
  • EventGallery99449
  • EventGallery99450

รูปข่าว