หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นิติกร และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นิติกร และเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) (รายละเอียดเพิ่มเติม) [31 กรกฎาคม 2563]

 ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)
           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                 (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

           ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
           ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
                  (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งนิติกร
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
                  (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)


            ผังที่นั่งสอบ

           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)
           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                 (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

           ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
           ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
                  (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งนิติกร
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
                  (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
         


รูปข่าว