หน้าข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

               ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปีงบประมาณ 2563 เปิดรับสมัคร จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      
               การฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไป เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รายระเอียดเพิ่มเติม

           รายละเอียดโครงการฝึกอบรม
           ใบสมัครการฝึกอบรม
           แผนที่


ผู้ที่สนใจโครงการติดต่อได้ที่ 

ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 1760 ต่อ 2249 หรือ 2251  สายตรง 0-2579-1562
โทรศัพท์ (นครราชสีมา) 044-756962-3
โทรสาร 0-2579-1753 

รูปข่าว