หน้าข่าว

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

               วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจราชการในพื้นที่พัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร เป็นประธานการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านในพื้นที่ และเยี่ยมพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ณ แปลงนายสมัย แสนสุริวงศ์ บ้านยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม และแปลงนายเทพประสิทธิ์ จันทร์รอง บ้านโคก ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery99177 EventGallery99173 EventGallery99174 EventGallery99175 EventGallery99176 EventGallery99178 EventGallery99179 EventGallery99180 EventGallery99181 EventGallery99182 EventGallery99183 EventGallery99184 EventGallery99185 EventGallery99186 EventGallery99187 EventGallery99188 EventGallery99189 EventGallery99190 EventGallery99191
 • EventGallery99177
 • EventGallery99173
 • EventGallery99174
 • EventGallery99175
 • EventGallery99176
 • EventGallery99178
 • EventGallery99179
 • EventGallery99180
 • EventGallery99181
 • EventGallery99182
 • EventGallery99183
 • EventGallery99184
 • EventGallery99185
 • EventGallery99186
 • EventGallery99187
 • EventGallery99188
 • EventGallery99189
 • EventGallery99190
 • EventGallery99191

รูปข่าว