หน้าข่าว

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลทางแผนที่

วันที่ 02 กรกฎาคม 2563

               วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติร่วมกัน มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในการใช้แผนที่และหรือข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุนและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาที่ดิน แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรมของเกษตรกร สนองนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2
               ทางด้าน นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า .. “กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญในด้านการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการกำหนดนโยบายวางแผนการใช้ที่ดิน และการบริหารจัดการดินและที่ดินให้มีศักยภาพในการผลิต อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการผลิตและการให้บริการชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานแผนที่ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ แผนที่เขตป่าไม้ถาวร แผนที่ดิน และแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้กับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ทางกรมพัฒนาที่ดินยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการใช้แผนที่หรือข้อมูลแผนที่ ตามกรอบแห่งความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง ต่อไป”


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery99107 EventGallery99085 EventGallery99086 EventGallery99087 EventGallery99088 EventGallery99089 EventGallery99090 EventGallery99091 EventGallery99092 EventGallery99093 EventGallery99094 EventGallery99095 EventGallery99096 EventGallery99097 EventGallery99098 EventGallery99099 EventGallery99100 EventGallery99101 EventGallery99102 EventGallery99103 EventGallery99104 EventGallery99105 EventGallery99106
 • EventGallery99107
 • EventGallery99085
 • EventGallery99086
 • EventGallery99087
 • EventGallery99088
 • EventGallery99089
 • EventGallery99090
 • EventGallery99091
 • EventGallery99092
 • EventGallery99093
 • EventGallery99094
 • EventGallery99095
 • EventGallery99096
 • EventGallery99097
 • EventGallery99098
 • EventGallery99099
 • EventGallery99100
 • EventGallery99101
 • EventGallery99102
 • EventGallery99103
 • EventGallery99104
 • EventGallery99105
 • EventGallery99106

รูปข่าว