หน้าข่าว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

               วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานการประชุม (Web Conference) ติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมี นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นางสาวสยาม ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายอุดม ศรีกันชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่  นางสาวมณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ นางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และหัวหน้าธุรการสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาพัฒนาที่ดินเขต 3


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


 

EventGallery98689 EventGallery98680 EventGallery98681 EventGallery98682 EventGallery98683 EventGallery98684 EventGallery98685 EventGallery98686 EventGallery98687 EventGallery98688 EventGallery98690 EventGallery98691 EventGallery98692
 • EventGallery98689
 • EventGallery98680
 • EventGallery98681
 • EventGallery98682
 • EventGallery98683
 • EventGallery98684
 • EventGallery98685
 • EventGallery98686
 • EventGallery98687
 • EventGallery98688
 • EventGallery98690
 • EventGallery98691
 • EventGallery98692

รูปข่าว