หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายประศาสน์  สุทธารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เพื่อหารือและร่วมกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำแหง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

EventGallery98676 EventGallery98671 EventGallery98672 EventGallery98673 EventGallery98674 EventGallery98675 EventGallery98677 EventGallery98678 EventGallery98679
  • EventGallery98676
  • EventGallery98671
  • EventGallery98672
  • EventGallery98673
  • EventGallery98674
  • EventGallery98675
  • EventGallery98677
  • EventGallery98678
  • EventGallery98679

รูปข่าว