หน้าข่าว

ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

          วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระดับพื้นที่ (ห้วยตำแย) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมวางแผนการดำเนินงานสำรวจและศึกษาข้อมูลของพื้นที่ให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


 

EventGallery98489 EventGallery98484 EventGallery98485 EventGallery98486 EventGallery98487 EventGallery98488 EventGallery98490 EventGallery98491
  • EventGallery98489
  • EventGallery98484
  • EventGallery98485
  • EventGallery98486
  • EventGallery98487
  • EventGallery98488
  • EventGallery98490
  • EventGallery98491

รูปข่าว