หน้าข่าว

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

           วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นำโดย นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อม นายอุดม ศรีกันชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นางสาวสยาม ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวมณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 แปลง  
          แปลงที่ 1 บ.โคกโต่งโต้น ม.4 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จำนวน 300 ไร่ มีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 บ่อดักตะกอน ทางลำเลียงในไร่นา
          ช่วงบ่าย คณะทำงานฯ  ลงพื้นที่ แปลงที่ 2 บ.หนองโน ม.12 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 300 ไร่ มีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2  ลักษณะที่ 3 บ่อดักตะกอนและทางลำเลียงในไร่นา
           โดยมี   นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ พร้อมด้วย นางอัญชุลี อัฐทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวัชรินทร์  ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่ง ผอ.สพข.3 และคณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ กับเจ้าหน้าที่ฯ ให้สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเกษตรกรได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน พร้อมติดตามและขยายผลพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


 

EventGallery98483 EventGallery98474 EventGallery98475 EventGallery98476 EventGallery98477 EventGallery98478 EventGallery98479 EventGallery98480 EventGallery98481 EventGallery98482
  • EventGallery98483
  • EventGallery98474
  • EventGallery98475
  • EventGallery98476
  • EventGallery98477
  • EventGallery98478
  • EventGallery98479
  • EventGallery98480
  • EventGallery98481
  • EventGallery98482

รูปข่าว