หน้าข่าว

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถกระจาย/จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 01 พฤษภาคม 2563

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถกระจาย/จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

               ผู้สนใจสามารถเข้าที่ URL : https://www.dgtfarm.com/รูปข่าว