หน้าข่าว

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 มีนาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทรงตัดแถบแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารสิริรัตนธรรม” และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนภายในอาคาร ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอนของสามเณรโรงเรียนวัดพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ด้านการใช้แผนที่ ภาพถ่ายออร์โธสี และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยการไม่เผาป่า การทำฝายชะลอน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี โดยสามเณรในหลักสูตรเป็นผู้ถวายรายงานข้อมูล


รายงาน : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery98033 EventGallery98023 EventGallery98024 EventGallery98025 EventGallery98026 EventGallery98027 EventGallery98028 EventGallery98029 EventGallery98030 EventGallery98031 EventGallery98032 EventGallery98034 EventGallery98035 EventGallery98036 EventGallery98037 EventGallery98038 EventGallery98039 EventGallery98040
 • EventGallery98033
 • EventGallery98023
 • EventGallery98024
 • EventGallery98025
 • EventGallery98026
 • EventGallery98027
 • EventGallery98028
 • EventGallery98029
 • EventGallery98030
 • EventGallery98031
 • EventGallery98032
 • EventGallery98034
 • EventGallery98035
 • EventGallery98036
 • EventGallery98037
 • EventGallery98038
 • EventGallery98039
 • EventGallery98040

รูปข่าว