หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563

               วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ เรื่องเพื่อทราบคำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ 117/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี และคำสั่งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี และเรื่องเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานประชุมทางวิชาการและคัดเลือกผลงานทางวิชาการ 6 สาขา รวมถึงการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน เช่น การเปิดบ้าน (โรงเรียน) เป็นต้น โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคารตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery98012 EventGallery98013 EventGallery98014 EventGallery98015 EventGallery98016 EventGallery98017 EventGallery98018 EventGallery98019 EventGallery98020 EventGallery98021 EventGallery98022
 • EventGallery98012
 • EventGallery98013
 • EventGallery98014
 • EventGallery98015
 • EventGallery98016
 • EventGallery98017
 • EventGallery98018
 • EventGallery98019
 • EventGallery98020
 • EventGallery98021
 • EventGallery98022

รูปข่าว